The Boy in the Striped Pajamas ความห่างเหินในครอบครัว จุดเริ่มต้นของความสูญเสีย

The Boy in the Striped Pajamas ความห่างเหินในครอบครัว จุดเริ่มต้นของความสูญเสีย

The Boy in the Striped Pajamas ความห่างเหินในครอบครัว จุดเริ่มต้นของความสูญเสีย

The Boy in the Striped Pajamas ความห่างเหินในครอบครัว จุดเริ่มต้นของความสูญเสีย

บรูโน เด็กชายที่เกิดในครอบครัวนายทหารเยอรมันชั้นสูงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ พี่สาว และสาวใช้ วันหนึ่ง ครอบครัวของ บรูโนจำเป็นที่ต้องย้ายบ้านจากเบอร์ลินสู่ไปที่ชานเมืองตามสถานที่ทำงานใหม่ของพ่อ หลังจากที่เขาย้ายบ้านมานั้น บรูโนพบว่า สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น การที่ต้องอยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนเล่น การที่ไม่ต้องไปโรงเรียน แต่ครูมาสอนที่บ้านแทน หรือแม้กระทั่งการที่สมาชิกภาพในบ้านแต่ละคนมีลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น พ่อของเขาห่างเหินจากเขามากขึ้น แม่ของเขามีท่าทีเม่อลอยบ่อยครั้ง พี่สาวของเขาเริ่มโตขึ้น เลิกเล่นตุ๊กตาและสนใจภาวะทางการเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ เขายังได้รู้จักกับ “ฮาเวล” ชายกลางคนที่สวมใสชุดนักโทษยิวตลอดเวลา หรือบรูโน่คิดว่าเป็น “ชุดนอน” นั่นเอง

** ภาพ BLUERAY MASTER เสียงไทย นะครับ **

[expand title=”สำรอง IPhone Ipad Andriod 240P”] http://r2---sn-a5m7zu7z.googlevideo.com/videoplayback?id=9817a2c2e45f61d9&itag=36&source=picasa&ip=180.183.41.83&ipbits=0&expire=1391740838&sparams=expire,id,ip,ipbits,itag,source&signature=1C632651C0FD85BB43148CA84622D6EDCD723C4E.54BA5E6DF86D57A1B0F61CF534AE7E6BBBE98960&key=cms1&begin=0&cm2=0&redirect_counter=1&cms_redirect=yes&ms=tsu&mt=1391136011&mv=m [/expand] [expand title=”ดูความละเอียดสูงคลิกที่นี่ IPhone Ipad HD”] http://r2---sn-a5m7zu7z.googlevideo.com/videoplayback?id=9817a2c2e45f61d9&itag=22&source=picasa&ip=180.183.41.83&ipbits=0&expire=1391740838&sparams=expire,id,ip,ipbits,itag,source&signature=5D02E247D5884A0B22372041BF69E719F031D0ED.28B07D24D8A7270D280B99C1F6A5855FD7E87AC8&key=cms1&begin=0&cm2=0&redirect_counter=1&cms_redirect=yes&ms=tsu&mt=1391136011&mv=m [/expand]